Gy.I.K.

Az oldalon azon kérdésekre kaphatnak azonnali válaszokat, amelyek a legtöbbször előkerülnek akár szóban, akár levelezésben.


Miért érdemes az esti gimnáziumba jelentkezni?

 • mert érettségivel nagyobbak az elhelyezkedési lehetőségei
 • mert csupán heti két nap iskolai elfoglaltságot jelent (kedd és csütörtök)
 • kedvező időbeosztás, az órák 16:00 órától kezdődnek
 • előző iskolai tanulmányait beszámítjuk, nem kell elölről kezdeni a tanulmányokat
 • év közben lehetőség van jegyek szerzésére, nem vizsgarendszerben készülünk
 • diákigazolvány igényelhető tanulmányaikhoz

Kik jelentkezhetnek esti tagozatú gimnáziumi képzésre?

Esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan tanulni, érettségizni szándékozó, aki már nem tanköteles.
Nem tanköteles az, aki:

 • A tanév kezdetekor, szeptember 1-jén, már elmúlt 16 éves
 • Aki még nem múlt el 18 éves, de már van szakképzettsége, OKJ-s szakmai bizonyítványa
 • Gyámhatóság felmentette a tankötelezettség alól, nagykorúvá minősítette (például gyermeke születése miatt)

Mi dönti el, hogy hol melyik évfolyamon tanulhatok?

Minden egyes érettségizni szándékozó jelentkező más-más elbírálást igényel, mérlegelendő hogy mikor, milyen típusú iskolába járt és ott milyen eredményt ért el, mert ezek nagyban befolyásolják a nálunk való tanulásának eredményességét.

Kit hová veszünk fel?

A felvétel általános szabályai:

 • 10. évfolyamra vesszük fel a hagyományos (régi) 3 éves szakmunkásképzőt, illetve a 2 éves szakiskolát végzetteket, a nem tanult tantárgyakból osztályozó vizsga előírásával;
 • Lehetőség van az új rendszerű szakképzésben (szakiskolában) a 9-10. általánosan képző évfolyamot elvégzetteket a 11. évfolyamra felvenni, a nem tanult tárgyakból osztályozó vizsga előírásával.
 • A tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakítottak iskolánkban a megfelelő évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, tantárgyi eltérés esetén osztályozó vizsga letételével.
 • Egyéni elbírálás, kérvény alapján, mód van a fentiektől való eltérésre, általános esetben osztályozó (különbözeti) vizsgák letételével magasabb évfolyamra történő felvételre, a tanulmányi idő rövidítésére.
 • A tanuló kérésére, elsősorban a hosszabb időkihagyással folytatni kívánt tanulmányok esetén mód van a fentiektől eltérően alacsonyabb évfolyamra való belépésre, azaz:
 • 10. évfolyamra kérheti felvételét a szakképzésben a 9-10. általánosan képző évfolyamot elvégzett tanuló.

Mit kell hoznom a beiratkozáshoz?

A beiratkozáshoz hozza magával:

 • előző iskolai bizonyítványait, illetve azok hiteles másolatát, fénymásolatát.
 • személyi igazolványát,
 • TAJ- és lakcímkártyáját,
 • 15.000 Ft (egész tanévre szóló) regisztrációs díjat

Beiratkozhatok-e újra a 12. évfolyamra, ha már megkezdtem az érettségit?

Nem. A középiskolai tanulmányok befejezését követő első vizsgaidőszak utolsó napján a tanulói jogviszony megszűnik. Ezt követően nincs lehetőség újra jogviszonyt létesíteni. A 12. évfolyamot csak az járhatja újra, aki a tanév végén, illetve az augusztusi javítóvizsgákon megbukott.Diákigazolvány és további juttatások

Jár-e diákigazolvány az esti tagozaton tanulóknak?

Beiratkozott diákjaink igényelhetnek diákigazolványt, ez a nappali tagozatúval azonos kedvezményeket biztosít pl. a tömegközlekedésben. Első lépésként valamelyik okmányirodában kell NEK-azonosítót igényelni, majd az ott kapott nyomtatvánnyal bejönni iskolánkba. Ekkor 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt állítunk ki, amit máris használhatják a végleges kártya megérkezéséig.
A kártyát évente érvényesítő matricával látjuk el, ha a tanuló igényli. A matricával érvényesített kártya minden tanév október 31-éig használható, utána érvényesíttetni kell!


Kaphatok-e a korábbi iskolámban kapott diákigazolványomra önöknél matricát?

Nem. A korábbi diákigazolványt le kell adnia az előző iskolában tanulói jogviszonyának megszűnésekor. Beiratkozáskor nálunk újat igényelhet.Tanulmányi ügyek

Milyen elfoglaltsággal jár az esti képzés?

Az iskolába járás kötelező, a hiányzásokat vezetjük. A tanítás heti két napon, 16 órakor kezdődik. Csak közismereti tárgyakat tanítunk:

 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem és művészettörténet
 • matematika
 • földrajz
 • fizika
 • biológia
 • kémia
 • informatika (csak minimális óraszámban, nem érettségi tantárgyként)
 • idegen nyelv: angol / német (megfelelő létszám esetén)

A heti két tanítási nap mellett vállalhatnak munkát, sőt a 16 órás kezdésre is bizonyos munkahelyekről ideérhetnek.
Az otthoni felkészülésre több időt kell szánniuk, hiszen a heti két iskolai nap jóval kevesebb tanítási órát jelent a tananyag feldolgozására, mint nappali tagozaton.
Az órákon dolgozat, kiselőadás és egyéb számonkérés (pl. házi dolgozat, projektmunka) formájában jegyeket kell szerezniük, ezekből áll össze az év végi értékelés érdemjegye.


Milyen napokon van a tanítás?

Kedden és csütörtökön 16 órától 20:45-ig. Az aktuális órarendet itt találhatja meg.


Hol lehet tankönyveket vásárolni? Milyen tankönyvekből tanulnak?

Iskolánkban tankönyvárusítás nincs. Érdemes megvárni az első tanítási órát, a szaktanárok tankönyvi javaslatait. Előfordulhat, hogy a korábban használt, régi tankönyveiket is használhatják. Tankönyvi ajánlásainkat megtalálhatják az alábbi oldalon.
A tankönyveket beszerezhetik: 1054 Budapest, Honvéd u. 5. (Báthory u. sarok)
Ingyenesen letölthető Újgenerációs tankönyvek (a kísérleti könyvek átdolgozásai) itt: http://portal.nkp.hu/
Füzetvezetés: minden tantárgyból külön füzetet javaslunk.Érettségi

Mennyivel könnyebb estin érettségizni, mint nappalin?

Intézményünk célja, hogy segítsük, ösztönözzük diákjainkat az érettségi megszerzésében. Két évtizede együtt dolgozó, az esti képzésben tapasztalt tanáraink minden segítséget megadnak, a munkahelyi és családi és egyéb nehézségekkel is tisztában vannak, számíthatnak együttműködésükre. Ehhez azonban az önök részéről is kitartásra, pozitív hozzáállásra, szorgalomra és tanulásra van szükség, hiszen az érettségi szempontjából nincs különbség: nappalin-estin mindenkinek azonosak a teljesítendő követelmények. Az érettségi bizonyítvány, az okirat is azonos értékű a nappalisokéval.


Hol lehet jelentkezni az érettségi vizsgá(k)ra, ha szeretnék javítani vagy megismételni azt?

Az érettségi vizsgákat a kormányhivatalok szervezik. Nálunk is jelentkezhetnek: szándékukat érdemes már tanév elején jelezni iskolánkban. a jelentkezés januárban történik, beadási határidő: február 15. (ez a központi időpont, előtte pár nappal már le kell adni az aláírt jelentkezési lapokat)
A pontos dátumokról, kérjük, honlapunkon illetve telefonon tájékozódjon!


Mennyibe kerül az érettségi vizsgára való jelentkezés?

Iskolánk tanulói a 12. évfolyamon, az érettségi évében emelt regisztrációs díjat fizetnek két részletben: 15.000 + 20.000 Ft. (összesen 35.000 Ft). Ezen kívül egyéb befizetni valójuk nincsen.
A külsős érettségire jelentkezők számára középszintű érettségi vizsga díja tantárgyanként 20.000 Ft, az emelt szintű vizsgáé tantárgyanként 32.000 Ft. (Az összegek 2017. évre vonatkoznak, a Kormányhivatal által meghatározott összegtől függően.)


Milyen tantárgyakból kell érettségizni? Érettségizhetek-e más tárgyakból?

Kötelező érettségi tantárgyak:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Történelem
 • Idegen nyelv (angol)

Választható érettségi tantárgyak:

 • Földrajz
 • Biológia
 • Fizika
 • Kémia
 • Informatika (egyeztetéssel)

További tárgyakból másik iskolában van lehetőség vendégtanulói jogviszony létesítésével. Szándékát kérjük, mielőbb jelezze a tagiskola-vezetőnek.


Szeretnék több pontot szerezni a felvételin, javíthatom-e a korábbi érettségimet?

Igen, és plusz tantárgyat is fel lehet venni kiegészítő érettségiként.


Mit tegyek, ha a más tantárgyból szeretnék majd érettségizni, mint a fent felsoroltak?

Ha valamelyik tagiskolánkban tanítják a kívánt tantárgyat, akkor megoldható a Budakalász Gimnázium hálózatán keresztül. Ha egyik tagiskolánkban sem megoldható, akkor a diáknak be kell jelentkeznie valamelyik középiskolába, gimnáziumba vendégtanulónak az adott tantárgyból. Ekkor a kiválasztott iskolában megszabott követelmények szerint kell tanulnia, ott kap majd év végi értékelést, ott szóbelizik majd az érettségin, és az ott kapott jegyet az érettségi szoftveren keresztül bevezetjük bizonyítványába, illetve törzslapkivonatába.